صنایع تولید لوله های مقوائی

صنایع تولید لوله های مقوائی
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

از سیلیکات سدیم  در صنایع تولید لوله های مقوائی و کارتن سازی به عنوان عاملی افزایش دهنده برای چسبندگی بیشتر در خمیر کاغذ و … استفاده می شود.

مطالعه بیشتر: مقاله کاربرد سیلیکات سدیم در کارتن سازی

فهرست