سیلیکات سدیم نوترال ریشیو ۳ – ۳/۳

تماس بگیرید

سیلیکات سدیم نوترال ریشیو 3 – 3.3 بنا به شرایط و فرمول مصرف کننده غلیظ یا رقیق میشود . جهت بریکت سازی , صنایع حفاری, صنایع تولید  لوله مقوائی , زود گیر شدن بتن , ضد آب شدن بتون و تولید ملات نسوز جداره کوره ها استفاده میشود.

توضیحات

سیلیکات سدیم نوترال
سیلیکات سدیم نوترال ریشیو ۳ – ۳/۳
فهرست