متا سیلیکات سدیم ۹ آبه

تماس بگیرید

متا سیلیکات سدیم ۹ آبه حالت پودی دارد . رنگ ماده سفید  یا طیفی از سفید میباشد. جهت روانسازی  دوغ آب شرکت های تولید کاشی سرامیک و چینی بهداشتی بر اساس فرمولشان قابل استفاده میباشد.

توضیحات

متا سیلیکات سدیم ۹ آبه
متا سیلیکات سدیم ۹ آبه
فهرست