صنایع راه سازی و معادن

صنایع راه سازی و معادن
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

استفاده از سیلیکات سدیم در صنایع راه سازی و معادن باعث  تسریع واکنش کلسیم با سیلیکات در سیمان شده و به عنوان زودگیر سیمان نیز استفاده می شود. در مراحل احداث تونل و زمانی که نصب بلوکه های سیمانی نیاز به زودگیری سیمان تزریقی بین دیواره تونل و بلوکه سیمانی است با استفاده از تزریق دو جزیی همزمان سیمان و سیلیکات سدیم باعث تسریع در گیرش سیمان می شود.

مطالعه بیشتر: مقاله تولید سدیم سیلیکات در مطالعات و پژوهش های جدید

فهرست